Akademia - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia (stacjonarne II st.)

Socjologia (stacjonarne II st.) (DU-SC-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium z socjologii

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się zatwierdzone Uchwałą NR 163/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie programu studiów na kierunku socjologia profil ogólnoakademicki z późn. zm.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku socjologia absolwent:
w zakresie WIEDZY zna i rozumie w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami, różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności w obszarze socjologii;
a w szczególności:
- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
- ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach socjologii, ośrodkach i szkołach badawczych;
- ma pogłębioną wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat instytucji społecznych;
- ma wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do społecznych obszarów aktywności człowieka;
- ma pogłębioną wiedzę o strukturach, organizacjach i instytucjach społecznych;
- ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych, pozwalających badać i opisywać struktury, organizacje i instytucje społeczne;
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej aktywności i przedsiębiorczości;

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie, komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska;
w szczególności:
- potrafi wykorzystać wiedzę i pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do opisu i analizy procesów społecznych;
- potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach; prognozować złożone procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne), formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod i narzędzi socjologicznych, zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych i przystosowaniu istniejących lub opracowaniu nowych metod i narzędzi;
- potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty i wytwory kultury ważne z punktu widzenia socjologii;
- posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień ustnych i prac pisemnych;
- ma umiejętność prowadzenia debaty: merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań;
- potrafi porozumiewać się z socjologami i przedstawicielami nauk pokrewnych, a także popularyzować wiedzę o socjologii, wytworach i instytucjach kultury;
- posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu socjologii;
- potrafi pracować w grupie przyjmując różne role; umie kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych;
- umie samodzielnie uzupełniać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz inicjować podobne działania u innych osób;

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia, podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy, przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią;
w szczególności:
- uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze socjologii; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
- jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność i przedsiębiorczość oraz angażuje się we współpracę na rzecz środowiska społecznego;
- rozumie potrzebę uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;
- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa;
- respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne.

Plan studiów: