Akademia - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia (jednolite magisterskie)

Psychologia (jednolite magisterskie) (DM-PY-1)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5 lat (10 semestrów)
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium z psychologii
magisterium z psychologii, specjalność psychologia kliniczna
magisterium z psychologii, specjalność psychologia społeczności
magisterium z psychologii, specjalność psychologia wspierania rozwoju i kształcenia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia zatwierdzone Uchwałą NR 25/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.
Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia absolwent:
a) w zakresie wiedzy:
― zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;
― ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;
― ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju psychologii i rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania;
― ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych);
― ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię;
― ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;
― ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów psychologicznych, zwłaszcza psychologii rodziny oraz psychologii grupy;
― rozumie i poddaje analizie procesy psychologiczne ważne dla zdrowia i jego ochrony;
― ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów psychologicznych;
― ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach;
― zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii; zna zasady praktyki opartej na dowodach;
― ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii rozwoju człowieka oraz procesów uczenia się i pamięci w ich aspekcie psychologicznym;
― zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia w aspekcie psychologicznym;
― zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, zwłaszcza w odniesieniu do typowych narzędzi wykorzystywanych w psychologii i podlegających takiej ochronie;
― zna ogólne zasady rządzące psychologią organizacji i pracy oraz wybrane zastosowania psychologii we wspieraniu indywidualnej przedsiębiorczości;
― ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej;
― ma uporządkowaną wiedzę o patologiach i zaburzeniach związanych ze sferą emocjonalną, osobowościową i zachowaniem człowieka oraz, w wybranym zakresie, o chorobach psychicznych, ich biologicznych, społecznych i indywidualnych uwarunkowaniach;
― posiada znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w zakresie właściwym dla psychologii;
b) w zakresie umiejętności:
― posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł;
― potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;
― potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami i grupą docelową;
― potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie; posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych opracowań zagadnień psychologicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii, jak i innych dyscyplin naukowych;
― posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, potrafi stosować rozbudowaną argumentacją wykorzystującą wybrane perspektywy teoretyczne, poglądy różnych autorów oraz zasady etyczne;
― posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;
― ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań;
― potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych;
― potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów psychologicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych;
― potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności psychologicznej sposób postępowania; potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych;
― potrafi, po przygotowaniu, odbyć ustne wystąpienie w języku polskim i/lub wybranym języku obcym, dotyczące wybranej subdyscypliny psychologii, poprawne pod względem naukowym i wykorzystujące różne źródła;
― ma umiejętności językowe w zakresie jednego wybranego języka obcego, właściwe poziomowi B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
― posiada, na poziomie podstawowym, umiejętności potrzebne do przeprowadzenia rozmowy psychologicznej i psychologicznej pracy z grupą;
― posiada umiejętność diagnozy psychologicznej, w tym diagnozy w zakresie zachowania, osobowości, różnic indywidualnych, emocji i funkcji poznawczych oraz ich zaburzeń, w tym w także zaburzeń i chorób psychicznych;
c) w zakresie kompetencji społecznych:
― ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie;
― jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;
― docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych; ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy psychologa;
― utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych;
― jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;
― odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać oraz wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych;
― posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym.

Plan studiów: