Akademia - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Praca socjalna > Praca socjalna (stacjonarne I st.)

Praca socjalna (stacjonarne I st.) (DZ-PS-P2)

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
stacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pracy socjalnej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się zatwierdzone Uchwałą NR 162/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie programu studiów na kierunku praca socjalna profil praktyczny z późn. zm.
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna absolwent:
w zakresie WIEDZY zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności w zakresie pracy socjalnej;
w szczególności:
- posiada podstawową wiedzę o znaczeniu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; zna zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej;
- posiada zaawansowaną wiedzę na temat instytucji pomocy społecznej, źródeł i metod pozyskiwania zasobów potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych;
- zna kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne aspekty systemu pomocy społecznej;
- zna wybrane koncepcje człowieka – filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, biologiczne;
- posiada wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, rodzajów więzi i struktur społecznych, dylematów współczesnej cywilizacji;
- zna i rozumie zróżnicowania społeczne, stanowiące czynniki ryzyka stygmatyzacji jednostek i rodzin;
- ma podstawową wiedzę o regułach komunikacji między pracownikiem socjalnym a klientem pomocy społecznej;
- zna metodologię badań społecznych umożliwiającą prowadzenie badań z obszaru pracy socjalnej, interpretację wyników, a także diagnozę funkcjonowania człowieka oraz organizacji pomocy społecznej;
- zna i rozumie zasady stosowania prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej;
- zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej;
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie, komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko;
w szczególności:
- potrafi dokonać analizy, diagnozy i prognozy sytuacji klientów, wykorzystując wiedzę o kolejnych etapach postępowania metodycznego w pracy socjalnej, jak również opracowuje rozwiązania problemów o różnym poziomie złożoności;
- wykorzystuje nowoczesne technologie w celu pozyskiwania informacji z wiarygodnych źródeł; krytycznie ocenia i analizuje zebrane dane;
- umie rozwiązywać konflikty na drodze mediacji i negocjacji oraz radzić sobie w sytuacjach stresowych;
- potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne, dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu pracy socjalnej;
- umie posługiwać się i sporządzać dokumentację wykorzystywaną w pracy socjalnej;
- posługuje się w praktyce zasadami prawnymi i etycznymi, a także standardami zawodowymi istotnymi z punktu widzenia pomocy społecznej, uwzględniając zasady poufności i dostępności udzielanej pomocy;
- potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii oraz brać udział w debacie;
- posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
- potrafi pracować w grupie i współdziałać z przedstawicielami innych zawodów, wolontariuszami oraz instytucjami; umie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole;
- umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się;
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim, samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań;
w szczególności:
- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego; odczuwa potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie;
- dokonuje krytycznej oceny własnych kompetencji i efektów pracy, korzysta z pomocy, konsultacji i superwizji;
- stara się myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; samodzielnie przygotowuje i uczestniczy w przygotowaniu projektów socjalnych na rzecz osób z różnych środowisk społecznych;
- prezentuje odpowiedzialną i empatyczną postawę wobec innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; dba o dorobek i tradycje zawodu pracownika socjalnego.

Plan studiów: