Akademia - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika (niestacjonarne II st.)

Pedagogika (niestacjonarne II st.) (ZU-PE-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium z pedagogiki

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się zatwierdzone Uchwałą NR 172/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie programu studiów na kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim z późn. zm.
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika absolwent:

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: w pogłębionym stopniu: wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej, właściwe dla programu kształcenia; główne tendencje rozwojowe dyscypliny naukowej, do których jest przyporządkowany kierunek studiów; fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz rozwoju różnych form przedsiębiorczości;
w szczególności:
- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innym i dyscyplinami naukowymi; zna na poziomie rozszerzonym terminologię, stosowaną w obrębie pedagogiki
- ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej procesów edukacyjnych jako przedmiotu pedagogiki; zna teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych
- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania oraz rozumie postulat wieloparadygmatyczności
- ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym jak i społecznym oraz kulturowym, stanowiącą podstawę projektowania i realizacji działalności edukacyjnej
- ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego, jak też różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych
- ma rozszerzoną i uszczegółowioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów
- ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach i realizatorach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, na specjalnościach nauczycielskich - z uwzględnieniem działalności zawodowej nauczycieli
- ma rozszerzoną wiedzę metodologiczną na temat projektowania i prowadzenia badań w pedagogice ze szczególnym uwzględnieniem metod badań stosowanych w naukach społecznych; zna zasady i normy etyczne związane z realizacją badań
- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów
- ma uszczegółowioną wiedzę na temat fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji (w tym dylematów etycznych), osadzoną w kontekście wyzwań i zadań dla edukacji
- ma pogłębioną wiedzę na temat ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowań różnych rodzajów działalności pedagogicznej, w tym zasad zarządzania zasobami własności intelektualnej
- ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości w edukacji;

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach; wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej; komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach; samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie; dokonywać krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; docenić znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadkach trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów;
w szczególności potrafi:
- wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych
- obserwować, wyszukiwać i przetwarzać informacje na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł oraz technik w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych i interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych
- rozróżniać orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułować problemy badawcze, dobierać adekwatne metody, techniki i konstruować narzędzia badawcze; opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki
- generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w obszarach praktyki pedagogicznej
- wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych
- sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
- komunikować się, właściwie prezentować własne stanowiska, popierając je rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, prowadzić debatę, analizować i syntetyzować tematykę i stanowiska
- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią studiowanej dyscypliny
- pracować w zespole, umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania, przyjąć rolę lidera
- twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działania na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych w tym: rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad;
w szczególności:
- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej analizy odbieranych treści, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
- docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, a w sytuacjach problemowych poszukuje wiedzy eksperckiej
- odznacza się rozwagą i dojrzałością w rozumieniu roli pedagoga oraz gotowością do rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania jego etosu, będąc przekonanym o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
- jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy
- odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku i pośrednio modeluje to podejście wśród innych
- jest wrażliwy na problemy społeczne i edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne na rzecz interesu publicznego w tym osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, rozumiejąc i szanując różnorodność tworzących go tradycji; jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Plan studiów: