Akademia - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.)

Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) (ZU-PC-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium z pedagogiki specjalnej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się zatwierdzone Uchwałą NR 171/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie programu studiów na kierunku pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim z późn. zm.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna absolwent:
w zakresie WIEDZY zna i rozumie: w pogłębiony sposób fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami, stanowiące podstawę projektowania i podejmowania zróżnicowanych działań w zakresie pedagogiki specjalnej, różnorodne złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
w szczególności zna i rozumie:
― w pogłębionym stopniu miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk, jej subdyscypliny, oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązanie z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i medycznych oraz główne tendencje ich rozwoju,
― usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w innych dyscyplinach z zakresu nauk społecznych,
― rozszerzone filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka i jego rozwoju stanowiące teoretyczne podstawy rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji,
― w pogłębionym stopniu prawidłowości i zaburzenia rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, pedagogicznym oraz społecznym, ich uwarunkowania oraz wynikające z tych zaburzeń specjalne potrzeby uczestników złożonego procesu rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji a także rozbudowane metody ich diagnozowania,
― w pogłębionym stopniu koncepcje rehabilitacji, edukacji, terapii, resocjalizacji,
― rozbudowane procedury i metodyczne prawidłowości związane z realizacją zadań zawodowych w różnych obszarach działalności pedagogiki i pedagogiki specjalnej oraz różnorodne uwarunkowania skuteczności podejmowanych oddziaływań,
― w pogłębionym stopniu strukturę i funkcję systemów edukacji, wsparcia i resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, cele i zasady działania instytucji funkcjonujących w tych systemach,
― podstawową teorię i metodologię badań stosowaną w pedagogice specjalnej i innych naukach powiązanych z pedagogiką specjalną,
― w pogłębionym stopniu prawne, ekonomiczne, etyczne podstawy oddziaływań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych,
― fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
― zasady dotyczące tworzenia w obszarze naukowym i dydaktycznym i zarządzania własnością intelektualną i prawem autorskim,
― podstawowe zasady i mechanizmy rozwoju rożnych form przedsiębiorczości w ujęciu przedmiotowym (aktywne działanie w sferze gospodarczej) i podmiotowym (cechy osobowe warunkujące aktywność gospodarczą);

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy dotyczące działań: edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i wspierających z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie, komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska;
w szczególności potrafi:
― identyfikować złożone zjawiska i problemy wymagające podjęcia działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, wyjaśniać mechanizmy i uwarunkowania ich rozwoju właściwie dobierając źródła informacji, dokonując ich krytycznej oceny, analizy, syntezy i twórczej interpretacji,
― projektować, realizować i monitorować strategie działań z obszaru pedagogiki specjalnej w nieprzewidzianych warunkach, generować standardowe i niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów prognozować przebieg i skutki planowanych działań, właściwie dobierać i przystosowywać istniejące i opracowywać nowe metody, techniki i narzędzia,
― posługiwać się wiedzą dotyczącą prawnych, etycznych i ekonomicznych zasad i norm w zakresie planowania i realizowania zaawansowanych działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych,
― konstruować proste projekty badawcze i diagnostyczne: formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, dobierać odpowiednie metody i narzędzia badawcze, opracowywać wyniki badań, formułować proste wnioski, dokonywać ich twórczej prezentacji,
― komunikować się ze specjalistami i osobami spoza środowiska pedagogicznego przy pomocy zaawansowanych technik i kanałów informacyjno-komunikacyjnych, czynnie uczestniczyć w debatach dotyczących złożonych zagadnień związanych z pedagogika specjalną, precyzyjnie prezentować własne opinie i stanowiska, wątpliwości i sugestie, dokonywać oceny innych stanowisk,
― posługiwać się językiem obcym zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z zakresu pedagogiki specjalnej,
― kierować pracą zespołu w tym: planować, organizować i monitorować realizację złożonych zespołowych działań pedagogicznych, współpracować z innymi w ramach prac zespołowych,
― samodzielnie planować i realizować program własnego rozwoju osobowego i zawodowego a także inspirować uczestników procesów pedagogicznych do planowania i realizowania własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie;

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poza środowiskiem pracy, podejmowania inicjatyw zawodowych, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy; przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią;
w szczególności jest gotów do:
― krytycznej oceny wiedzy i umiejętności własnych oraz innych specjalistów, kreatywnego korzystania z wiedzy naukowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów, doceniania znaczenia wiedzy naukowej w rozwoju zawodowym,
― świadomego podejmowania zobowiązań społecznych związanych z realizacją zadań zawodowych pedagoga specjalnego, inspirowania i organizowania działalności innych ludzi na rzecz środowiska społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
― odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną i resocjalizacyjną, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzegania i formułowania dylematów moralnych związanych z własną rolą zawodową i rolą innych specjalistów, podtrzymywania etosu zawodu i podejmowania działań nad rozwijaniem dorobku naukowego pedagogiki specjalnej.

Plan studiów: