Akademia - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka > Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka (stacjonarne II st.)

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka (stacjonarne II st.) (DU-IP-1)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium z interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem i prawami dziecka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się zatwierdzone Uchwałą NR 119/2018 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania kierunku studiów II stopnia „Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka” wraz z uchwaleniem programu studiów z późn. zm.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka absolwent:

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: w pogłębiony sposób wybrane fakty, obiekty i zjawiska dotyczące dziecka, jego rozwoju, czynników społecznych, psychologicznych, politycznych, kulturowych i medycznych, związanych z jego dobrostanem, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi; kluczowe zagadnienia dotyczące dziecka, dzieciństwa, wychowania, nauczania, wsparcia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej; główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych związanych z interdyscyplinarnym charakterem studiów istotnych dla programu kształcenia; metody badań pozwalające na dogłębne poznanie indywidualnej sytuacji i środowiska życia dziecka; fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne, polityczne, społeczne, i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z dzieciństwem i prawami dziecka, a także zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozwoju różnych form przedsiębiorczości;

w szczególności zna i rozumie:
- wybrane fakty, obiekty i zjawiska dotyczące dziecka, jego rozwoju i dobrostanu, a także wczesnej interwencji, systemów wsparcia i innych zagadnień związanych ze środowiskowym wymiarem dzieciństwa, w ich pedagogicznych, medycznych, politycznych i prawnych aspektach
- założenia Deklaracji Praw Człowieka ONZ i Konwencji o Prawach Dziecka oraz praktyczne efekty ich oddziaływania i wdrażania
- teorie naukowe dotyczące dziecka, jego rozwoju, wychowania, nauczania, wsparcia i praw dziecka oraz teorie dzieciństwa jako faktu biopsychologicznego, społecznego i kulturowego
- proces rozwoju dziecka oraz wychowanie dziecka w różnych środowiskach, rozpatrywany w kontekstach pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, politologicznym, prawnym i medycznym
- terminologię umożliwiającą pisanie rozpraw akademickich
- różne oblicza dzieciństwa, jego indywidualne społeczne, kulturowe i ekonomiczno-polityczne uwarunkowania w dzisiejszym świecie
- prawno-instytucjonalne ramy pomocy i wsparcia dziecka w wielorakich sytuacjach oraz determinant inkluzji społecznej
- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z dzieciństwem, wychowaniem, zmianami w pozycji dziecka i rodziny
- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
- metodologię badań społecznych oraz specyfikę metodologiczną badań dotyczących dzieci
- trendy rozwojowe dyscyplin naukowych związanych ze studiami nad dzieciństwem i prawami dziecka
- podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości;

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi analizować teksty naukowe, wykorzystywać posiadaną wiedzę związaną z dzieckiem, uwarunkowaniami jego rozwoju dobrostanu i funkcjonowania społecznego, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące dziecka i jego środowiska oraz opisać je w języku akademickim; innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach; realizować badania społeczne; komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę, kierować pracą zespołu, samodzielnie planować i realizować działania na rzecz praw dziecka i środowisk społecznych oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych; planować i podejmować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie, w trosce o samorozwój i podnoszenie kultury osobistej;

w szczególności potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę związaną z dzieckiem, uwarunkowaniami jego rozwoju, dobrostanu i funkcjonowania społecznego podczas wykonywania zadań praktycznych
- dokonać właściwego doboru źródeł informacji i wiedzy oraz dokonać ich oceny, krytycznej analizy, syntezy i interpretacji
- krytycznie analizować teksty naukowe oraz zaprezentować posiadane informacje i wiedzę
- wykorzystać te umiejętności w pisarstwie akademickim
- prowadzić badania naukowe, posługując się wyspecjalizowanymi metodami narzędziami i zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi jak też - przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia
- formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi
- komunikować się na tematy specjalistyczne dotyczące dziecka i praw dziecka ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie posługiwać się terminologią specjalistyczną związaną z prawami dziecka i dyscypliną wiodącą
- samodzielnie planować i realizować działania na rzecz praw dziecka, jak również współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, np. w planowaniu i realizacji zadań badawczych związanych z prawami dziecka, a także pełnić rolę przywódczą w zespole realizującym zadania zawodowe
- w sposób krytyczny i refleksyjny kierować własnym rozwojem, zdobywać i wiedzę teoretyczna i praktyczną, refleksyjnie oceniać siebie i swoje działania, budować i rozwijać swój kapitał intelektualny i społeczny
- w sposób kreatywny planować i podejmować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie przez przyjmowanie pozytywnego nastawienie do siebie, do dziecka, do innych ludzi i do świata;

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści dotyczących praw dziecka i dzieciństwa, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze praw człowieka, praw dziecka i dzieciństwa oraz do wykorzystania poznanej metodologii badań; do wypełniania zobowiązań społecznych, wobec dziecka, rodziny, instytucji działających na rzecz praw dziecka, i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych z dzieckiem i z prawami dziecka z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych;
w szczególności jest gotów do:
- krytycznej oceny odbieranych treści dotyczących praw dziecka i dzieciństwa
- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu
- do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze praw dziecka i dzieciństwa
- do wypełniania zobowiązań społecznych wobec dziecka, rodziny, instytucji działających na rzecz praw dziecka, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego dziecka
- inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
- do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych z dzieckiem i z prawami dziecka z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych oraz gotów do działań antydyskryminacyjnych
- do budowania swojej tożsamość zawodowej w perspektywie lokalnej i globalnej, pozostając otwartym zarówno na polskie tradycje i doświadczenia, jak i międzynarodowe procesy i wyzwania
- do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej i etyki badań naukowych oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad, w tym do ochrony własności intelektualnej.

Plan studiów: