Akademia - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością > Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (stacjonarne II st.)

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (stacjonarne II st.) (DU-ID-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium z interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się zatwierdzone Uchwałą NR 164/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie programu studiów na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością profil ogólnoakademicki z późn. zm.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością absolwent:

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: w pogłębiony sposób fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami, stanowiące podstawę projektowania i podejmowania zróżnicowanych działań w zakresie studiów nad niepełnosprawnością, różnorodne złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst w pracy z osobami z niepełnosprawnością;
w szczególności zna i rozumie:
- w pogłębionym stopniu źródła i miejsce studiów nad niepełnosprawnością w interdyscyplinarnym powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi oraz główne tendencje rozwoju studiów nad niepełnosprawnością w Polsce i na świecie,
- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać w kontekście zagadnień związanych z niepełnosprawnością,
- usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu niepełnosprawności rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych, społecznych i medycznych.
- rozszerzone filozoficzne, psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne i medyczne koncepcje człowieka i ich odniesienia do niepełnosprawności oraz projektowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnością,
- w pogłębionym stopniu prawidłowości i zaburzenia rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka w cyklu życia,
- rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań nad różnymi obszarami niepełnosprawności, procedurach prowadzenia analiz ilościowych i jakościowych oraz zasadach i normach etycznych w badaniach nad niepełnosprawnością,
- rozszerzoną wiedzę o osobach z niepełnosprawnością, ich specjalnych potrzebach, środowisku życia, metodach diagnozowania i oceny jakości usług oraz projektowaniu i realizacji złożonych i wielozakresowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością,
- w pogłębionym stopniu koncepcje, strukturę i funkcje systemów wsparcia osób z niepełnosprawnością w Polsce i na świecie, ich specyfikę, cele, zadania, uwarunkowania, procesy w nich zachodzące oraz możliwości prowadzenia nad nimi badań,
- w pogłębionym stopniu prawne, ekonomiczne, etyczne podstawy wspierania osób z niepełnosprawnością,
- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich wpływ na kształtowanie sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce i na świecie,
- zasady dotyczące zarządzania własnością intelektualną i prawem autorskim,
- mechanizmy i podstawowe zasady rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w ujęciu przedmiotowym (aktywne działanie w sferze gospodarczej) i podmiotowym (cechy osobowe warunkujące aktywność gospodarczą);
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy dotyczące wielokierunkowych i wieloaspektowych działań w obszarze niepełnosprawności z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie, komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska;
w szczególności potrafi:
- wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu studiów nad niepełnosprawnością w celu identyfikowania złożonych i nietypowych problemów związanych z podejmowaniem wieloaspektowych i wielokierunkowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością poprzez właściwy dobór źródeł informacji, krytyczną ocenę, analizę, syntezę oraz twórczą interpretację informacji,
- projektować, realizować i monitorować strategie innowacyjnych działań w obszarze niepełnosprawności w nieprzewidzianych warunkach, generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów, prognozować przebieg i skutki planowanych działań poprzez właściwy dobór oraz zastosowanie istniejących metod i narzędzi, ich przystosowanie oraz tworzenie nowych zaawansowanych metod, technik i narzędzi,
- wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu studiów nad niepełnosprawnością w celu rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych osób z niepełnosprawnością, potrzeb ich środowiska życia oraz projektować i realizować zadania badawcze w tym zakresie,
- wykorzystywać wiedzę o prawnych, ekonomicznych, etycznych podstawach wspierania osób z niepełnosprawnością w celu formułowania rekomendacji do programów wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz projektowania działań w tym zakresie,
- formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczym, a w tym: rozpoznawać ważną empirycznie przestrzeń badawczą studiów nad niepełnosprawnością, ustalać założenia koncepcyjne badań, prowadzić badania, analizować i interpretować wyniki, formułować wnioski oraz propozycje dalszych badań, w obrębie studiów nad niepełnosprawnością,
- komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy dotyczące różnych zagadnień związanych z niepełnosprawnością przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym: formułować konstruktywne uzasadnienia własnych opinii i stanowisk, wątpliwości i sugestii, prowadzić debaty oraz dokonywać oceny innych stanowisk,
- kierować pracą zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji badań nad niepełnosprawnością, w tym współpracować z innymi w ramach prac zespołowych oraz podejmować rolę lidera zespołu w badaniach nad osobistą, społeczną, polityczną, ekonomiczną i kulturową sytuacją osób z niepełnosprawnością,
- kierować pracą zespołu specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością, a w tym planować, koordynować pracę zespołu, analizować działanie zespołu oraz dokonywać ewaluacji podejmowanych działań,
- samodzielnie planować i realizować własną ścieżkę rozwoju zawodowego i osobowego, a także inspirować innych do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,
- posługiwać się językiem obcym w zakresie studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz poza środowiskiem pracy, podejmowania inicjatyw zawodowych, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy; przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią;
w szczególności jest gotów do:
- krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, określenia potrzeb w zakresie własnego rozwoju osobistego i naukowego oraz kreowania własnego warsztatu metodycznego i badawczego,
- kreatywnego wykorzystania posiadanej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu niepełnosprawności w celu rozwiązywania problemów poznawczych oraz praktycznych oraz poszukiwania wsparcia ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu,
- podejmowania i wypełniania zobowiązań społecznych związanych z realizacją zadań zawodowych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
- odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnością, a w tym: podejmowania działań służących własnemu rozwojowi zawodowemu i rozwijaniu dorobku zawodowego, podtrzymywania etosu zawodu oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad, przestrzegania etyki badań nad niepełnosprawnością.

Plan studiów: